Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 MooisteJurkjes.nl biedt alle bezoekers de mogelijkheid om kostenloos de website te bezoeken.

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Onder Bezoeker wordt verstaan iedere bezoeker van de website MooisteJurkjes.nl, ongeacht of de bezoeker wel of geen profiel heeft.

1.4 Door het gebruik van MooisteJurkjes.nl aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 Informatie, afbeeldingen, mededelingen; schriftelijk, mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. MooisteJurkjes.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of ontbinding.

Artikel 3 Garantie en Aansprakelijkheid

3.1 MooisteJurkjes.nl geeft geen garantie op de aangekochte artikelen via één van de websites. De Voorwaarden van de betreffende webshop, waar het artikel is gekocht, zijn van toepassing op alle aankopen gedaan bij deze webshop. MooisteJurkjes.nl is niet verantwoordelijk voor schade, fouten en het niet leveren van producten door webshops. MooisteJurkjes.nl doet haar uiterste best enkel betrouwbare webshops op te nemen op MooisteJurkjes.nl.

3.2 MooisteJurkjes.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Bezoeker of anderen. MooisteJurkjes.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

3.3 De links welke zijn opgenomen op MooisteJurkjes.nl zijn louter informatief en veelal door derden aangeleverd. MooisteJurkjes.nl is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Uiteraard doet MooisteJurkjes.nl alles wat in haar vermogen ligt om de verstrekte informatie correct en up-to-date te houden. Indien er problemen zijn kunnen deze gemeld worden via info@WordAffairs.com.

3.4 De banners en andere reclame-uitingen op MooisteJurkjes.nl worden uiterst zorgvuldig geselecteerd, echter is MooisteJurkjes.nl niet aansprakelijk voor de beelden, uitingen en doelstellingen van betreffende adverteerders.

Artikel 4 Overmacht

4.1 In geval van overmacht is MooisteJurkjes.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de bezoeker na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

4.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 5 Intellectueel eigendom

5.1 De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij MooisteJurkjes.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

5.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële kennis van zaken, methoden en concepten.

5.3 Het is de bezoeker verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MooisteJurkjes.nl en expliciete bronvermelding, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 6 Persoonsgegevens en Account

6.1 De gegevens die door de bezoeker worden verstrekt, worden door MooisteJurkjes.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site, aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

6.2 MooisteJurkjes.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht, zoals je ook in onze aparte privacyverklaring kunt vinden.

6.3 MooisteJurkjes.nl verstrekt geen accountgegevens aan derden.

Artikel 7 Webstatistieken

7.1 Voor het analyseren van de bezoekersgedragingen maakt MooisteJurkjes.nl gebruik van Google Analytics. Hiermee worden geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. MooisteJurkjes.nl gebruikt deze statistieken enkel om de bezoekersaantallen bij te houden, de juiste marketing in te kunnen zetten en de website gebruiksvriendelijker te maken.

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 9 Diversen

9.1 MooisteJurkjes.nl is als handelsnaam geregistreerd onder het bedrijf WordAffairs welke is gevestigd te Santpoort-Zuid aan de Bloemendaalsestraatweg 18, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34265223.